Uzyskamy dla Państwa informacje o interesującym podmiocie gospodarczym. Przekażemy między innymi:

 • Data rozpoczęcia i rodzaj działalności gospodarczej,
 • Nazwa firmy (obecna, jak i nazwy używane wcześniej),
 • Dane o siedzibie firmy, posiadanych lokalach i innych nieruchomościach,
 • Rodzaje przekształceń prawnych i ich daty,
 • Zmiany danych i statutów firmy,
 • Dane osobowe osób prowadzących działalność,
 • Nazwiska i dane wspólników, udziałowców, zarządu i innych organów firmy,
 • Dane osobowe pełnomocników i prokurentów,
 • Dane o majątku firmy,
 • Informacje o wierzytelnościach i długach,
 • Powiązania kapitałowe firmy,
 • Wykreślenia z rejestru,
 • Data ewentualnej likwidacji firmy.